تمرین تحویلی شماره سه درس امنیت اطلاعات

By فروردین ۱۸, ۱۴۰۰ اطلاعیه ها

تذکر:

  • موعد تحویل  به سه شنبه مورخ ۲۴فروردین ماه ساعت ۱۷ 
  • پاسخ  مثل روال تمارین قبلی ، برای نماینده محترم ارسال شود.
  • سوال تمرین : با کمی تحقیق و تمرکز  متن زیر را ( زبان انگلیسی) رمز گشایی نمایید و متن اصلی را همراه با توضیح کار بعنوان پاسخ تمرین ارائه دهید،  

 

متن رمزشده مربوط به درس امنیت اطلاعات :

 

Ixpq tbbh F tbkq ql qeb qebxqbo, qeb mixv txp sbov fkqbobpqfkd. F afak’q bkglv fq! X zlrmib txp pfqqfkd ybefka jb, qxihfkd ilraiv. F zlriak’q ebxo qeb xzqlop; pl F illhba xq qebj xkdofiv. Qebv afak’q mxv xkv xqqbkqflk. “F zxk’q ebxo x tloa” F pxfa xkdofiv.” fq’p klkb lc vlro yrpfkbpp,” eb pxfa.” qefp fp x mofsxqb zlksbopxqflk!”

Leave a Reply