گروه نرم افزاری نقطه

By خرداد ۵, ۱۳۹۵ پیشنهادات کار

تبلیغ زیر مربوط به گروه نرم افزاری نقطه است که توسط جمعی از دوستان خودم در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است. 

گروه نرم افزاری نقطه

Leave a Reply