ویدئوهای درسی برنامه نویسی سی پلاس پلاس – دانشگاه تهران

By خرداد ۱۳, ۱۴۰۰ اطلاعیه ها

 

۰-  فیلم آموزشی دانلود و نصب نرم افزار Dev C++ را از اینجا دانلود نمایید.

۱- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۰۹(کلیات) را از اینجا دانلود نمایید.

۲- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۱۱(الگوریتم) را از اینجا دانلود نمایید.

۳- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۱۶(ادامه الگوریتم) را از اینجا دانلود نمایید.

۴- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۱۸(ورود به برنامه و کدنویسی) را از اینجا دانلود نمایید.

۵- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۲۳(شی گرایی بخش اول) را از اینجا دانلود نمایید.

۶- تدریس کلاسی تاریخ ۹۹۱۲۲۵(شی گرایی بخش دوم) را از اینجا دانلود نمایید.

۷- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۱۴ (۱۴فروردین۱۴۰۰، شی گرایی بخش سوم) را از اینجا دانلود نمایید.

۸- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۱۶ (۱۶فروردین۱۴۰۰، شی گرایی بخش چهارم) را از اینجا دانلود نمایید.

۹- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۲۱ (۲۱فروردین۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۰- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۲۳ (۲۳فروردین۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۱- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۲۸ (۲۸فروردین۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۲- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۱۳۰ (۳۰فروردین۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۳- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۰۴ (۴اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۴- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۰۶ (۶اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۵- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۱۱ (۱۱اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۶- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۱۸ (۱۸اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۷- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۲۵ (۲۵اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۸- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۲۲۷ (۲۷اردیبهشت۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۱۹- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۳۰۱ (۳خرداد۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

۲۰- تدریس کلاسی تاریخ ۰۰۰۳۱۷ (۱۷خرداد۱۴۰۰) را از اینجا دانلود نمایید.

Leave a Reply