ویدئوهای درسی امنیت اطلاعات

By خرداد ۱۰, ۱۴۰۰ اطلاعیه ها

۱- جلسه اول(۹۹۱۱۲۹) : در مودل در رابطه با این جلسه توضیحات متنی نگارش شده است.

۲-تدریس جلسه دوم(۹۹۱۲۰۶) را از اینجا دانلود نمایید

۳-تدریس جلسه سوم(۹۹۱۲۱۳) را از اینجا دانلود نمایید

۴-تدریس جلسه چهارم(۹۹۱۲۲۰) را از اینجا دانلود نمایید

۵-تدریس جلسه پنجم(۰۰۰۱۱۸) را از اینجا دانلود نمایید

۶-تدریس جلسه ششم(۰۰۰۱۲۵)(جلسه آنلاین کلاس) را از اینجا دانلود نمایید

۷-تدریس جلسه هفتم(۰۰۰۱۲۶)(ویدئوی آفلاین تدریس) را از اینجا دانلود نمایید

۸-تدریس جلسه هشتم(۰۰۰۲۰۱)(ارائه کلاسی) را از اینجا دانلود نمایید

۸-تدریس جلسه هشتم(۰۰۰۲۰۱)(تدریس آنلاین) را از اینجا دانلود نمایید

۹-تدریس جلسه نهم(۰۰۰۲۰۴)(ویدئوی آفلاین تدریس) را از اینجا دانلود نمایید

۱۰-تدریس جلسه دهم(۰۰۰۲۰۷)(ویدئوی آفلاین تدریس) را از اینجا دانلود نمایید

۱۱-تدریس جلسه یازدهم(۰۰۰۲۰۸)(تدریس آنلاین) را از اینجا دانلود نمایید

۱۲-تدریس جلسه دوازدهم(۰۰۰۲۲۲)(تدریس آنلاین) را از اینجا دانلود نمایید

۱۳-تدریس جلسه سیزدهم(۰۰۰۲۲۹)(تدریس آنلاین +ارائه) را از اینجا دانلود نمایید

۱۴-تدریس جلسه چهاردهم(۰۰۰۳۰۳)را از اینجا دانلود نمایید

۱۵-تدریس جلسه پانزدهم(۰۰۰۳۱۲)را از اینجا دانلود نمایید

۱۶-تدریس جلسه شانزدهم(۰۰۰۳۱۹)را از اینجا دانلود نمایید

 

 

Leave a Reply