توضیحات کلی ومقدماتی مقاله نویسی ، استاد مرتضی یادگاری

By اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ یادداشت های شخصی

باتوجه به درخواست برخی عزیزان دانشجو ، توضیحات کلی در رابطه با “مقدمات مقاله نویسی”  در اینجا برای استفاده ی همگی عزیزان بارگزاری شد. امید است با بررسی دقیق این فایل و جستجوهای شخصی نسبت به تولید یک مقاله علمی مناسب گام بردارید. 

Leave a Reply